diagnozy

CO PROPONUJEMY

Przeprowadzamy kompleksowe oraz zgodne ze standardami badania społeczne, wykorzystując przy tym zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Badania przez nas realizowane mają na celu rzetelną analizę skali występujących problemów społecznych, między innymi: uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od Internetu, hazardu, przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, zdrowia psychicznego, potrzeb i problemów osób starszych. Realizujemy również badania w sektorze prywatnym, mające na celu budowanie wizerunku pracodawcy. Nasze badania mogą posłużyć także do poprawy sytuacji po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Dzięki sporządzonemu raportowi będą mogli Państwo zaplanować proces wprowadzenia zmian w profilaktyce oraz rozbudować działania, mające na celu usprawnienie obecnej sytuacji.

KORZYŚCI

 • Adekwatność i skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych dzięki znajomości przyczyn problemów co pozwala na zaplanowanie skutecznych działań profilaktycznych i jeszcze lepsze dostosowywanie ich do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej.

 • Oszczędność finansowa i czasowa – świadomość występowania danego problemu i znajomość grup ryzyka pozwala na zastosowanie działań wyłącznie tam gdzie są potrzebne i tylko w zakresie, który jest niezbędny.

 • Otrzymanie raportu będącego podstawą oraz jednym z głównych elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnych Programów.

 • Rekomendacje ze wskazaniem konkretnych działań zalecanych do realizacji na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.

 • Przedstawienie Diagnozy w formie przejrzystego raportu podzielonego na wyniki odpowiednie dla grup badawczych, opatrzonego podsumowaniem i zaleceniami profilaktycznymi.

 • Możliwość dostosowania zakresu tematycznego oraz dodatkowych parametrów analitycznych w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji.

 • Możliwość wprowadzania przez Państwa zmian zarówno w przygotowanych przez nas kwestionariuszach ankiet, jak i w ukończonej diagnozie.

 • Bieżące informowanie klienta o przebiegu badania i jego kolejnych etapach.

 • Prowadzenie badań w sposób profesjonalny i zgodny z etyką oraz standardami badań społecznych.

NIEKTÓRE OFEROWANE PRZEZ NAS DIAGNOZY

Diagnoza problemów społecznych – w ramach diagnozy przeprowadzane jest badanie wśród dorosłych mieszkańców, uczniów, sprzedawców napojów alkoholowych oraz innych grup społecznych w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań. Wśród obszarów tematycznych poddanych zbadaniu wyróżnić można: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zjawisko przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, uzależnienia behawioralne, bezrobocie, ubóstwo, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, czy też niepełnosprawność. Zakres tematyczny można dostosować według uznania.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów - w ramach diagnozy przeprowadzane jest badanie wśród osób starszych (60+) oraz pracowników instytucji pomocowych w następujących obszarach: sytuacja rodzinna i materialna, uczestnictwo w życiu społecznym, potrzeby i oczekiwania seniorów w obszarze zdrowia, kultury oraz edukacji.

Diagnoza stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych - w ramach tej diagnozy przeprowadzane jest badanie wśród dorosłych mieszkańców, uczniów oraz pracowników instytucji publicznych. Zakres tematyczny badania obejmuje: potrzeby i uwarunkowania zdrowotne społeczeństwa, ocena stanu zdrowia mieszkańców, sytuacja epidemiologiczna, zasoby systemu ochrony zdrowia, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

Diagnoza społeczno-gospodarcza - w ramach diagnozy przeprowadzane jest badanie wśród dorosłych mieszkańców gminy/miasta oraz pracowników instytucjonalnych w następujących obszarach: potencjał turystyczny, gospodarczy, kapitał ludzki, jakość życia, infrastruktura komunikacyjna, atrakcyjność przyrodnicza i zarządzanie rozwojem.

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych - w ramach diagnozy przeprowadzane jest badanie wśród dorosłych mieszkańców gminy/miasta, pracowników instytucji oraz liderów społeczności lokalnych. Zakres tematyczny obejmuje: wspieranie rodziny, pomoc społeczną, edukację publiczną, przeciwdziałanie bezrobociu, promocję i ochronę zdrowia.

METODY I TECHNIKI BADAWCZE

Badania, które prowadzimy wykonujemy metodą ilościową jak i jakościową. Wśród stosowanych przez nas technik badawczych wyróżnić można:

 • CAWI (Computer - Assisted Web Interview) - respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Ankiety są specjalnie szyfrowane i zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację respondentów.

 • PAPI (Paper & Pen Personal Interview) - ankieta przeprowadzana jest w formie papierowej.

 • CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) - polega na przeprowadzeniu ankiety poprzez rozmowę telefoniczną z respondentem.

Prowadzimy również wywiady grupowe zogniskowane Focus Group (FGI) oraz pogłębione wywiady indywidualne (IDI).

GRUPY BADAWCZE

Przeprowadzamy badania wśród następujących grup społecznych:

 • dorośli mieszkańcy gminy/miasta,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • seniorzy,
 • sprzedawcy napojów alkoholowych,
 • pracownicy instytucji pomocowych, m. in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów, Komisariatów/Posterunków Policji,
 • nauczyciele, pedagodzy,
 • pracownicy sektora prywatnego.

DODATKOWE PARAMETRY ANALITYCZNE

W celu wzbogacenia oraz uszczegółowienia interpretacji zebranego materiału badawczego oferujemy możliwość zastosowania poniższych parametrów dodatkowych.

Parametr Specyfikacja Korzyści
Wstęp Analiza danych instytucjonalnych (położenie, demografia, infrastruktura, jednostki pomocowe).
 • Ukazanie specyfiki danego regionu, która pomoże wyjaśnić występujące problemy społeczne.
 • Analiza danych statystycznych od poszczególnych instytucji.
 • Ukazanie kontekstu społecznego co pozwoli na usytuowanie danych problemów w konkretnej rzeczywistości społecznej, a co za tym idzie na pogłębienie wniosków.
Korelacje Porównanie wyników pod kątem wybranych zmiennych, na przykład ze względu na szkołę, wiek i płeć, czy też sołectwo/dzielnicę.
 • Ukazanie zależności pomiędzy daną zmienną, a występującym problemem.
 • Możliwość dostosowania działań profilaktycznych do poszczególnych obszarów.
 • Wskazanie konkretnych rozwiązań dla danej grupy osób.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki dostosowaniu działań profilaktycznych do miejsc, które faktycznie tego potrzebują.
Analiza SWOT Metoda analizy służąca porządkowaniu informacji. Polega na rozpisaniu wszystkich mocnych i słabych stron miasta/gminy, a także przedstawieniu szans i zagrożeń.
 • Możliwość holistycznego przedstawienia obecnej sytuacji miasta/gminy.
 • Możliwość zaprojektowania odpowiednich działań profilaktycznych na podstawie czytelnego narzędzia.
Porównania Porównanie wyników badań lokalnej diagnozy do:
 • wyników badań ogólnopolskich,
 • wyników ogólnopolskiego badania ESPAD,
 • wyników badań przeprowadzonych w miastach/gminach o podobnej liczbie mieszkańców.
 • Oszacowanie skali problemów w kontekście ogólnopolskim.
Spotkanie z trenerem Prezentacja wyników przeprowadzonych badań przez trenera w wybranym przez Państwa miejscu.
 • Szczegółowe i merytoryczne omówienie oraz wyjaśnienie zagadnień poruszanych w diagnozie.
 • Omówienie niejasnych zagadnień i niezrozumiałych kwestii.
 • Wskazanie przykładowych rozwiązań i zaleceń.
Prezentacja Najważniejsze informacje przedstawione zostają w prezentacji PowerPoint.
 • Możliwość zaprezentowania wyników badań zainteresowanym osobom.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl