strategie i raporty o stanie gminy miasta

W odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji publicznych zajmujemy się opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju oraz raportów o stanie gminy/miasta. Posiadamy zespół specjalistów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w ich realizacji. Nasze doświadczenie i profesjonalizm poparte są licznymi referencjami korzystających z naszych usług miast i gmin.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY/MIASTA/POWIATU

Jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji.

Praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych odbywa się za pomocą analizy danych zastanych – desk research. Jest to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych i stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanych problemów. Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje.

Ważne jest, aby przy tworzeniu strategii wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta. Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY/MIASTA

Strategia Rozwoju Gminy/Miasta jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Struktury wewnętrzne gminy/miasta, a także jej bliższe i dalsze otoczenie ulegają ciągłym zmianom.
Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.
Realizowana jest na kilku poziomach, które są ze sobą ściśle powiązane, a osiągnięcie jednego jest uzależnione od pozostałych. Najważniejszym poziomem jest wizja i misja. Następne w hierarchii procesu planowania strategicznego znajdują się priorytety i cele strategiczne, kolejno cele operacyjne, a na najniższym poziomie znajdują się programy, działania i zadania, za pomocą których osiągane będą cele.

W trakcie trwania opracowywania Strategii Rozwoju dwukrotnie odbywają się konsultacje społeczne, których istotą jest poznanie perspektyw i postaw przedstawicieli różnych środowisk gminy/miasta.

OFERUJEMY

  • Przygotowanie szczegółowej analizy obszarów tematycznych, prezentującej zarówno stan obecny problemów, jak i potrzeb.
  • Przygotowanie Strategii zgodnie z najwyższymi standardami i etyką zawodową.
  • Opracowanie Strategii zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi.
  • Opracowanie Strategii przez zespół wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie tego typu realizacji.

RAPORT O STANIE GMINY/MIASTA

Oferujemy także opracowanie raportu o stanie gminy/miasta, który zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego w minionym roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl